Chinese English Viet Nam
Sản phẩm
New item Food list
FRANCHISING
Chúng tôi ở đây !
Contact
Home > Contact

 

Phương thức thanh toán

Golden Gate Trade & Service JSC

Head office:
4th floor, Anh Minh building, 36 Hoang Cau, Dong Da, Hanoi
Tel:  (84 4) 3722 6354/ (84 4) 3514 9835/36/37
Fax: (84 4) 3722 6352

HCMC Branch:
84 Cao Thang, Ward 4, Dist 3
Tel:  (84 8) 3832 9379
Fax: (84 8) 3832 9330

Công ty:
Tên bạn:
*Quốc gia:
*Địa chỉ:
*Điện thoại:
Fax:
*Email:

*Nội dung gởi đi:
 
  (*) : Thông tin bắt buộc